ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Sevensea Restaurant

Sevensea Restaurant

  • $ - $$
  • បើក

វៀតណាម, ថៃ, ម៉ាឡេសុី, អាមេរិច, ចិន, ខ្មែរ, សិង្ហបុរី

Xiaoban Soya

Xiaoban Soya

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: បង្អែម

សិង្ហបុរី

Roast Duck Hi So - ទាខ្វៃហៃសូ

Roast Duck Hi So - ទាខ្វៃហៃសូ

  • $ - $$
  • បើក

ចិន, ថៃ, សិង្ហបុរី