ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

FUMIZEN

FUMIZEN

  • បើក

មុខម្ហូប: ស៊ូស៊ី, សាសុីមី

ជប៉ុន

Genki Sushi

Genki Sushi

  • $ - $$$
  • បើក

មុខម្ហូប: អាហារសមុទ្រ, ស៊ូស៊ី, សាសុីមី

ជប៉ុន

Sou Sou Suki Soup & BBQ - Koh Pich

Sou Sou Suki Soup & BBQ - Koh Pich

  • $ - $$
  • បើក

មុខម្ហូប: សាច់អាំង, អាហារសមុទ្រ, ស៊ុប, សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, អាហារប៊ូ​ហ្វេ

ចិន, ជប៉ុន