ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

បបរស ឱង សារៈជិត - Ong Sarackchith Restaurant

បបរស ឱង សារៈជិត - Ong Sarackchith Restaurant

  • បិទ

មុខម្ហូប: បបរ-ស

ខ្មែរ

Viva Mexican & Khmer Restaurant

Viva Mexican & Khmer Restaurant

  • បិទ

មុខម្ហូប: សាច់គោ, សាច់មាន់, ភីហ្សា

ម៉ិកស៊ិក, ខ្មែរ

The One by T - Pub Street - Siem Reap

The One by T - Pub Street - Siem Reap

  • បិទ

មុខម្ហូប: ស្រាក្រឡុក, សាច់គោ, សាច់មាន់

បារ