ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

The Cut

The Cut

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: អាហារសមុទ្រ, ផាសស្តា, ស្ពាកាទី, ស្ទេក

អាមេរិច

Sevensea Restaurant

Sevensea Restaurant

  • $ - $$
  • បិទ

វៀតណាម, ថៃ, ម៉ាឡេសុី, អាមេរិច, ចិន, ខ្មែរ, សិង្ហបុរី

Freebird Bar & Grill

Freebird Bar & Grill

  • $ - $$
  • បិទ

អាមេរិច, បារ