ភ្នំក្រោមអេកូរីសត

ត្រី ,
សាច់មាន់
  • $ - $$
  • ខ្មែរ

ជីវប្រវត្តិ

នៅក្បែរភ្នំក្រោមតែម្តង មានទាំងខ្ចុះអង្គុយញ៉ាំអាហារ សួនផ្កា កន្លែងជិះទាទឹក-ស្ទូចត្រី កន្លែងមើលសត្វស្លាប-ថ្ងៃលិច និងមានទទួលរៀបចំកម្មវិធីតូចធំលក្ខណៈគ្រួសារ ឬក្រុមហ៊ុនផងដែរ។